Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1: REIKWIJDTE EN HANDHAVING

1.1 Deze Algemene en Bijzondere Verkoopvoorwaarden (CGPV) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen van producten tussen L’ARDENNAISIENNE en de Koper. Deze CGPV zijn uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard door de Koper, die verklaart en erkent, door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling, er een perfecte kennis van te hebben en daarom afstand doet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document, voorafgaand of later. , en in het bijzonder zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL 2: AANVAARDING VAN BESTELLINGEN

2.1 Een bestelling wordt door L'ARDENNAISIENNE pas als aanvaard beschouwd wanneer L'ARDENNAISIENNE de ontvangst van de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

 

DEEL 3: PRIJZEN

3.1 Betalingswijzen
De producten worden gefactureerd volgens de prijzen die gelden op de dag van bestelling, zoals vermeld op de website van L’ARDENNAISIENNE: COSSUR.

De prijzen zijn aangegeven in euro's, exclusief belastingen en verzendkosten en verpakking.

De betaling van de prijs zal geschieden via bankoverschrijving, volledig, binnen de tijdslimiet en in overeenstemming met de bankgegevens die door de Verkoper aan de Koper zijn meegedeeld.

L'ARDENNAISIENNE accepteert betalingen met Visa en MasterCard. Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt de door de klant gevalideerde bestelling pas van kracht wanneer het beveiligde bankbetalingscentrum en het beveiligde betalingsplatform van INGENICO® hun akkoord hebben gegeven met de uitvoering van de transactie. Het geld wordt onmiddellijk van uw kaart afgeschreven na bevestiging van de betaling.

In geen geval mogen betalingen worden opgeschort of gecompenseerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van L'ARDENNAISIENNE.

In het bijzonder is het de Koper verboden om de gronden voor enige vordering tegen L'ARDENNAISIENNE aan te voeren om de betaling van een vervaldag geheel of gedeeltelijk uit te stellen.

Enkel de effectieve en volledige inning van de prijs zal worden beschouwd als volledige betaling in de zin van deze CGPV.

3.2 Annulering van de verkoop in geval van vertraging of niet volledige betaling van de prijs
Elke vertraging of wanbetaling, geheel of zelfs gedeeltelijk, in de betaling van de prijs binnen de vastgestelde termijn en in overeenstemming met de door de Verkoper meegedeelde bankgegevens, zal van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot de annulering van de verkoop. Er kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper, die de Koper enkel de reeds door hem betaalde bedragen zal terugbetalen.

 

ARTIKEL 4: LEVERING VAN PRODUCTEN

4.1 Voorwaarden en levertijden
De producten worden geleverd op het adres vermeld op het bestelformulier.

Eventueel aangegeven levertijden zijn louter informatief. Vertragingen in de levering kunnen dus geen aanleiding geven tot enige boete of schadevergoeding, noch de annulering van de bestelling of de weigering van ontvangst rechtvaardigen.

4.2 Ontvangst
Bij ontvangst van de producten ondertekent de Koper een leveringsbon die de goede ontvangst ervan bevestigt, hun conformiteit met de bestelling en de afwezigheid van zichtbare gebreken.

Bij gebreke van uitdrukkelijk door de Koper gemaakte voorbehouden bij de levering, worden de geleverde producten geacht in kwantiteit en kwaliteit overeen te stemmen met de bestelling.

Indien zich na de levering gebreken zouden voordoen, is het aan de Koper om L'ARDENNAISIENNE hiervan binnen de vijftien dagen na ontdekking op de hoogte te stellen, op straffe van verval van de garantie.

De Koper zal zich onthouden van tussenkomst of tussenkomst van een derde partij om de gemelde gebreken te verhelpen, om L'ARDENNAISIENNE in staat te stellen de betrokken producten te analyseren en de oorsprong en de realiteit van de vermeende gebreken vast te stellen.

4.3 Overmacht en wijziging van geldende regelgeving
In geval van overmacht, d.w.z. elke onvoorziene gebeurtenis buiten haar macht en die het voor L'ARDENNAISIENNE redelijkerwijs onmogelijk maakt om haar verplichtingen na te komen, zoals met name elke wijziging in nationale, Europese of internationale normen op het gebied van gezondheid en/of of veiligheid, behoudt L'ARDENNAISIENNE zich het recht voor om de levering van bepaalde producten te onderbreken of zelfs om het contract te beëindigen, onder voorbehoud van terugbetaling van de door de koper betaalde bedragen voor de producten en de niet geleverde hoeveelheden, zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op de minste schade in dit opzicht. In dit geval verbindt L'ARDENNAISIENNE zich ertoe de koper zo snel mogelijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te stellen van de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

4.4 Quota
Om redenen van productveiligheid en/of de gezondheid van de consument behoudt L'ARDENNAISIENNE zich het recht voor om de door de koper bestelde hoeveelheden niet te leveren, zij het onder voorbehoud van terugbetaling van de door de koper betaalde bedragen voor de producten en hoeveelheden die niet zijn geleverd, maar zonder deze laatste hierdoor eventuele schade kunnen claimen.

 

ARTIKEL 5: VERANTWOORDELIJKHEDEN

5.1 Kopersinformatie
De Koper erkent op de hoogte te zijn van alle kenmerken, risico's en gebruiksvoorwaarden van de producten die door L'ARDENNAISIENNE op de markt worden gebracht en die het onderwerp vormen van deze GCPV.

Deze informatie is opgenomen in een kennisgeving in verschillende talen, die bij de producten wordt geleverd en kan worden geraadpleegd op de website van L'ARDENNAISIENNE [hypertextlink]. De Koper verbindt zich ertoe de producten te gebruiken in overeenstemming met het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, in overeenstemming met de informatie in de instructies en de geldende normen. Hij verbindt zich er ook toe de instructies voor het gebruik, het onderhoud en de opslag van de producten na te leven. L'ARDENNAISIENNE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het onjuiste gebruik door de koper van de verkochte producten, of voor het gebruik van deze producten dat niet in overeenstemming blijkt te zijn met het gebruik waarvoor ze bestemd zijn.

Het verdient aanbeveling dat de Koper een passende verzekering afsluit. Indien nodig moet deze verzekeringspolis voorzien in de afstand door de verzekeraar van elk verhaal tegen L'ARDENNAISIENNE.

5.2 Garantie
De door L’ARDENNAISIENNE verkochte producten zijn exclusief onderworpen aan een wettelijke garantie.

L'ARDENNAISSIENNE kan niet gebonden zijn aan enige verlengde garantie aangeboden door een distributeur of een derde partij.

L'ARDENNAISIENNE kan met name niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de instructies voor het gebruik, het onderhoud en/of de opslag van de producten niet zijn nageleefd, of zelfs wanneer de verkochte producten op een oneigenlijke manier zijn gebruikt. waarvoor ze bedoeld zijn.

Eventuele gebreken verplichten L’ARDENNAISIENNE enkel tot de kosteloze vervanging van de betrokken producten, met uitsluiting van vergoeding van eventuele bedrijfsschade of enige andere schade. Defecte producten moeten worden teruggestuurd naar L'ARDENNAISIENNE voor omruiling, door de koper, op eigen kosten en in hun originele verpakking.

De aansprakelijkheid van L'ARDENNAISIENNE is strikt beperkt tot de aldus gedefinieerde verplichtingen en er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat L'ARDENNAISIENNE niet aansprakelijk is voor enige schadevergoeding, met inbegrip van immateriële of indirecte schade, zoals winstderving, verlies van gebruik of inkomen of vorderingen van derden partijen, wegens een mogelijk gebrek in de verkochte producten.

Het verdient aanbeveling dat de Koper een passende verzekering afsluit. Indien nodig moet deze verzekeringspolis voorzien in de afstand door de verzekeraar van elk verhaal tegen L'ARDENNAISIENNE.

5.3 Kwaliteiten van de Koper
Elk verkoopcontract wordt intuitu personae gesloten. De producten worden aan de Koper verkocht op basis van zijn status als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, zijn kennis van de toepasselijke wettelijke en gezondheidsvereisten en zijn specifieke vaardigheden om de verkochte producten te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel. De Koper verklaart in het bijzonder dat hij wettelijk bevoegd is om de door L'ARDENNAISIENNE verkochte producten te gebruiken. Bijgevolg kunnen de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een verkoopcontract tussen de koper en L'ARDENNAISIENNE niet worden overgedragen aan een derde, gratis of tegen betaling, zonder voorafgaande toestemming, uitdrukkelijk en schriftelijk door L'ARDENNAISIENNE .

 

ARTIKEL 6: RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

6.1 Tenzij anders overeengekomen en behalve in het geval van gebrekkige producten waarnaar wordt verwezen in artikel 5.2, worden geen retourzendingen van producten aanvaard door L'ARDENNAISIENNE.

 

ARTIKEL 7: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

7.1 Indien een of meer bepalingen van deze GCPV geheel of gedeeltelijk nietig of niet van toepassing worden verklaard, behouden de andere bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte en zullen de Partijen ervoor zorgen te goeder trouw een rechtsgeldige bepaling te vinden met een gelijkwaardig economisch effect. , waardoor de geest van deze CGPV behouden kon blijven.

 

ARTIKEL 8: NIET AFSTAND

8.1 Het loutere feit dat een van de partijen geen voordeel haalt uit een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarnaar in deze GCPV wordt verwezen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand om voordeel te halen uit de betreffende verplichting.

 

ARTIKEL 9: GEGEVENSBESCHERMING EN WEBSITEGEBRUIKSBELEID

9.1 De Koper erkent kennis te hebben genomen van het beleid voor het gebruik van de website en gegevensbescherming opgenomen op de website van L'ARDENNAISIENNE [hypertekstlink].

 

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 De Koper verbindt zich ertoe de door de Verkoper geëxploiteerde intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

10.2 De aanvaarding van een bestelling door de Verkoper en het afsluiten van het daaropvolgende verkoopcontract tussen de Partijen kan niet impliciet, expliciet of impliciet, de overdracht of zelfs de toekenning aan de Koper inhouden van een licentie met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom die door de Verkoper worden geëxploiteerd.

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

11.1 Deze AGPV, evenals alle verkoopovereenkomsten gesloten tussen de Koper en L’ARDENNAISIENNE met betrekking tot de producten die onder deze AGPV vallen, worden beheerst door het Belgisch recht.

11.2 In geval van een geschil met betrekking tot het sluiten, de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van dit verkoopcontract en deze AV, zullen de partijen samen een minnelijke schikking zoeken.

11.3 Indien er niet binnen dertig dagen na het ontstaan ​​van dit geschil tot een dergelijke oplossing is gekomen, zullen de partijen een beroep doen op de tussenkomst van een erkende bemiddelaar die hen moet helpen om tot een minnelijke schikking te komen.

11.4 Indien de bemiddeling mislukt, zijn enkel de rechtbanken van Luik, afdeling Luik, bevoegd om kennis te nemen van bovenvermeld mogelijk geschil.

L’ARDENNAISIENNE – 4 Av Albert 1er – 4607 Dalhem – Tel: 0477537421 – Courriel: cossur.aesthetic.equipment@gmail.com